Kategorie      
Novinky
Název novinky

Zde si dáš text novinky, jaký potřebuješ. Obsah eshopu si spravuješ sám, nemusíš nikoho kontaktovat.  

více

Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Reklamační formulář ke stažení

PDFPro čtení PDF souborů je nutné mít nainstalován Adobe Acrobat Reader.
Pokud ho nemáte můžete si ho stáhnout zde...

 

Tento formulář vytiskněte a následně ho přibalte k reklamovanému zboží. 
Vše odešlete na naši adresu*: Otakar Kott, Litošická 832/3, 19800 Praha 9, IČ: 12510386, DIČ:  CZ5802230456 

 

* Pokud budete reklamovat zboží přímo u nás, nemusíte formulář tisknout vyplníte, ho až na místě.

 

 

1. Všeobecná ustanovení


a) Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele a

vztahuje se na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

 
b) Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.


c) Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací a záruční list, pokud tento není přibalený a potvrzený u zboží již od výrobce. Datum spotřeby je uvedeno na výrobcích.

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Záruční podmínky

Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Je-li na prodávané věci vyznačena v souladu s právními předpisy lhůta k použití věci (např. potraviny), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).

 

V případě reklamace nás nejprve informujte na e-mail reklamace(zavináč)hudebnioutlet.cz kde dostanete informace jak postupovat. 

 

V  e-mailu uveďte:


a) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,


b) vždy uveďte i číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v informačním e-mailu při objednání zboží, anebo je uvedeno ve výpisu objednávek na www.hudebnioutlet.cz po přihlášení.

Reklamované zboží se poté zasílá na adresu prodávajícího: Otakar Kott, Litošická 832/3, 19800 Praha 9, IČ: 12510386, DIČ:  CZ5802230456., a to poštou (služba obchodní balík). Zboží zaslané na dobírku nebude přijato; doporučujeme balík pojistit.


K reklamovanému zboží by měl kupující přiložit kopii faktury nebo záruční list, případně prokázat existenci smlouvy jiným vhodným způsobem. Dále je nutné přiložit podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné uvést i podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě.

4. Povinnosti prodávajícího

a) O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající o výsledku vyrozumí kupujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.


b) Prodávající je povinen vydat kupujícímu reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Práva plynoucí ze záruky

a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit. 

 

Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu součásti. 

 

Požádá-li kupující o výměnu výrobku a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. 

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má kupující právo na výměnu výrobku, nebo má právo od smlouvy odstoupit. 

c) Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže výrobek řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující nárok na výměnu výrobku, nebo má právo od smlouvy odstoupit. 

d) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na výměnu výrobku, přiměřenou slevu z ceny výrobku, nebo může od smlouvy odstoupit. 

6. Definice některých pojmů reklamačního řízení

Přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí sleva, která procentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady. Odstoupení od smlouvy je úkon kupujícího, v jehož důsledku smlouva zaniká a kupující má nárok na vrácení plné kupní ceny oproti vrácení výrobku. 

Výměnou výrobku se rozumí poskytnutí nového totožného výrobku odpovídajícího kupní smlouvě oproti vrácení původního výrobku kupujícím. 

Úměrnost požadavku na výměnu výrobku se posuzuje vzhledem k povaze vady a její závažnosti, a to v poměru k hodnotě celé věci.

Právem kupujícího je možnost zvolit, které jsou dány pro konkrétní druh vady (oprava, sleva, výměna výrobku, odstoupení od smlouvy), přičemž jakmile kupující volbu závazně učiní, nemůže ji jednostranně změnit. 

Opětovným výskytem vady po opravě se rozumí situace, kdy se u výrobku potřetí vyskytne shodná vada, na niž se vztahuje záruka. 

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se u výrobku vyskytnou nezávisle na sobě tři různé vady, na něž se vztahuje záruka.

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád platí pro prodej nového zboží a nabývá účinnosti dne 23. 5. 2015
Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

8. Záruka na použité zboží 

Při prodeji použitého zboží se řídíme ustanovením Občanského zákoníku, kdy je třeba si zboží na místě vyzkoušet nebo se dohodnout na jiném způsobu převzetí ( dobírka apod. ). Ihned po převzetí je nutné si zboží vyzkoušet a případnou závadu nahlásit obratem do 24hod. , aby bylo možné reklamovat případné poškození u dopravce, pokud k němu došlo a byl nárok na úhradu škody.

Proto někdy používáme před odesláním zboží video nahrávku nebo fotku zařízení se zabalením.

U použitého zboží neplatí žádná běžná záruka, jako u zboží nového. Záruka se vztahuje pouze na skryté vady, o kterých prodávající věděl a neupozornil na ně kupujícího.

Prokazování této skutečnosti je na straně kupujícího.

Co je skrytá vada je popsáno v OZ.

Pokud použitý výrobek přestane náhle fungovat - může se jednat o závadu nahodilou, stářím, přepětím v síti, uživatelským nevhodným používáním nebo stářím součástek či běžným opotřebením apod. Za tyto závady prodávající nenese odpovědnost a běžné záruce LOGICKY nepodléhají.

Není zde nárok na vrácení zboží, bezplatnou opravu, slevu apod.  

Jako prodávající se však nebráníme pomoci se zajištěním placeného servisu nebo se pokusíme zajistit servisní plánek nebo jinou pomoc.

Copyright 2015 - 2024 © hudebnioutlet